1. Sam Jackson 4904 Points

2. David Boschwitz 3938 Points

3. Sam Jackson 3872 Points

Rank Name Score
4 Sam Jackson 3231
5 Sam Jackson 3015
6 Sam Jackson 2359
7 Sam Jackson 2233
8 Sam Jackson 2184
9 Sam Jackson 2049
10 Sam Jackson 1931
11 Sam Jackson 1852
12 Sam Jackson 1830
13 Sam Jackson 1792
14 Sam Jackson 1665
15 Sam Jackson 1527
16 Sam Jackson 1498
17 Sam Jackson 1481
18 Sam Jackson 1465
19 Sam Jackson 1445
20 Sam Jackson 1372
21 Sam Jackson 1329
22 Sam Jackson 1302
23 Sam Jackson 1298
24 Sam Jackson 1297
25 Ryan Gallus 1293
26 Sam Jackson 1273
27 Sam Jackson 1262
28 Sam Jackson 1247
29 Ryan Gallus 1224
30 Sam Jackson 1193
31 Ryan Gallus 1172
32 Sam Jackson 1158
33 Sam Jackson 1142
34 Sam Jackson 1121
35 David Boschwitz 1099
36 Mike 1072
37 Sam Jackson 1052
38 Ryan Gallus 1046
39 Sam Jackson 1028
40 Bri 1019
41 David Boschwitz 1019
42 Sam Jackson 1016
43 Mike 1011
44 Sam Jackson 991
45 Mike 988
46 Sam Jackson 983
47 David Boschwitz 981
48 Sam Jackson 980
49 Sam Jackson 961
50 Ryan Gallus 951
51 Sam Jackson 951
52 Mike 949
53 Ryan Gallus 945
54 Ryan Gallus 945
55 Sam Jackson 934
56 Ryan Gallus 932
57 Sam Jackson 917
58 Sam Jackson 915
59 Ryan Gallus 913
60 Sam Jackson 911
61 Ryan Gallus 904
62 Sam Jackson 903
63 David Boschwitz 901
64 Sam Jackson 881
65 Sam Jackson 877
66 David Boschwitz 869
67 Sam Jackson 867
68 Sam Jackson 864
69 Sam Jackson 861
70 Ryan Gallus 857
71 Sam Jackson 846
72 Sam Jackson 841
73 Ryan Gallus 840
74 Sam Jackson 839
75 Sam Jackson 833
76 Sam Jackson 831
77 Sam Jackson 828
78 Sam Jackson 826
79 Sam Jackson 823
80 Sam Jackson 822
81 Sam Jackson 807
82 Sam Jackson 805
83 Sam Jackson 800
84 Sam Jackson 799
85 Sam Jackson 798
86 Ryan Gallus 798
87 Ryan Gallus 798
88 Sam Jackson 796
89 Mike 796
90 Ryan Gallus 795
91 David Boschwitz 795
92 Mike 780
93 Sam Jackson 779
94 Ryan Gallus 778
95 Mike 775
96 Sam Jackson 772
97 Sam Jackson 766
98 Sam Jackson 759
99 Mike 743
100 Sam Jackson 742